17 sierpnia 2021

Regulamin AML Junior

Regulamin AML Junior

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem AML Junior, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164  z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Zachęcania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 2. Pokazanie zawodów na stadionie lekkoatletycznym.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 11 września 2021 r. w Białymstoku na stadionie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 listopada 28. Wydarzenie zaliczane jest do cyklu „Super Biegacz”. 
 2. Biegi odbędą się następujących dystansach:
  • 100 m 
  • 200 m 
  • 400 m 
  • 800 m
 3. W biegu na dystansie 100 m biorą udział dzieci z roczników 2019, 2018, 2017, 2016,
 4. W biegu na dystansie 200 m biorą udział dzieci z roczników 2015, 2014,
 5. W biegu na dystansie 400 m biorą udział dzieci z roczników 2013, 2012, 2011,
 6. W biegu na dystansie 800 m biorą udział dzieci z roczników 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
 7. Szczegółowy program startów będzie podany w późniejszym czasie.

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają dzieci w wieku od 2 do 15 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.superbiegacz.pl. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji i otrzymają numer startowy.
 4. Kartę startową Uczestnika musi podpisać Rodzic/Opiekun prawny.
 5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 8 września 2021 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 6. Opłata startowa wynosi:
 • 19 zł do dnia 8 września 2021 
 • 25 zł w Biurze Zawodów w dniu 11 września pod warunkiem dostępności miejsc. 
 1. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.
 2. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank. W tytule przelewu proszę wpisać obowiązkowo “AML” oraz imię i nazwisko dziecka lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych w czasie rejestracji. 
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie swojej opłaty  startowej na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do 8 września. Informację o przeniesieniu płatności prosimy przesłać na adres zapisy@bialystokbiega.pl.
  W Biurze Zawodów, w dniu 11 września nie będzie możliwości przeniesienie numeru startowego na inną osobę.
 5. W biegu obowiązuje limit 200 nadanych numerów startowych. Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. Limit dotyczy wszystkich dystansów łącznie.
 6. W Biegu obowiązuje zakaz startowania w butach z kolcami.
 7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne:
 • 11 września od godz. 8:00
 • numer startowy musi być odebrany najpóźniej na 30 min przed planowanym startem.
 1. Adres Biura Zawodów: Stadion lekkoatletyczny BOSiR przy ul. 11 listopada 28 w Białymstoku.
 2. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy
 3. Podstawą odbioru zestawu startowego w Biurze Zawodów jest okazanie przez zawodnika lub rodziców/opiekunów prawnych dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 5. W Biurze Zawodów obowiązuje nakaz zakrycia ust i nosa. Punkt ten może ulec zmianie pod kątem aktualnie obowiązujących norm prawnych w dniu 11 września 2021.

V. KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. W Biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród najmłodszych, ma być formą zabawy.
 2. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz dyplom.

VI. OŚWIADCZENIE

 1. Każdy uczestnik (Rodzic/Opiekun prawny)  jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości regulaminu. 
 2. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 

 

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • Zmiany godzin startu, 
 • Podziału uczestników na mniejsze grupy, 
 • Wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • Zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
 • W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na 2022 rok lub wykorzystane na Bieg w nowej formule (do wyboru przez Uczestnika).
 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19. 
 • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www. 
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

 

 

———————————————————————————————————————

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Podziel się ze znajomymi

 • Partner Strategiczny

 • Sponsorzy

                                     

 • Partnerzy

           

 • Patroni medialni

                        

 • Organizator