Regulamin – Dzieci biegną dla Niepodległej

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2023 r.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia „Dzieci biegną dla Niepodległej”, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164  z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 11 listopada 2023 r. w Białymstoku w ramach imprezy: Biegnę dla Niepodległej
 2. Starty zaczną się od godz. 10.00. Start zlokalizowany będzie na Al. Piłsudskiego w Białymstoku.
 3. Długość tras ok: 100 m, 400 m, 600 m. Dystans uzależniony jest od wieku Uczestnika:
  • w biegu na dystansie 100 m biorą udział dzieci z roczników 2019 – 2021,
  • na dystansie 400 m biorą udział dzieci z roczników 2016 – 2018
  • na dystansie 600 m biorą udział dzieci z roczników 2012 – 2015,
 4. Szczegółowe godziny startów będą podane przed wydarzeniem na stronie www.superbiegacz.pl:
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów i podziału poszczególnych grup wiekowych na mniejsze podgrupy. W tej sytuacji godziny startów mogą ulec zmianie. Szczegółowy program będzie podany kilka dni przed Biegiem.
 6. Bieg zaliczany jest do cyklu „Super Biegacz”

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają dzieci w wieku od 2 do 11 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji wraz z opłatą startową i otrzymają numer startowy.
 4. Zgłoszenia online możliwe są do 7 listopada 2023 włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. 
 5. W przypadku dostępności miejsc, zapisy będą możliwe również w Biurze Zawodów w dniu 11 listopada.
 6. Opłata startowa wynosi 
  • 35 zł do dnia 31 października 2023
  • 45 zł od 1 listopada 2023 
 7. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl. 
 8. Możliwa jest wpłata bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega o numerze 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z dopiskiem “Dzieci dla Niepodległej”, a następnie kontakt mailowy z biurem na zapisy@bialystokbiega.pl. W odpowiedzi drogą mailową zostanie przesłany kod do rejestracji. Wpłat na konto FBB prosimy dokonać najpóźniej do dnia 3 listopada. Po tym terminie wpłaty nie będą księgowane i nie będzie możliwości rejestracji do biegu.
 9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 10. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika. Przeniesienia swojej opłaty startowej na inną osobę zawodnik dokonuje samodzielnie logując się na swoje konto w serwisie slotmarket.pl. Przeniesienie opłaty możliwe jest do 3.11.2023. Zawodnik na którego opłata będzie przeniesiona musi dokonać rejestracji w ciągu dwóch dni od wykonania cesji.
 11. W biegu obowiązuje łączny limit 1300 nadanych numerów startowych. Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. Limit dotyczy wszystkich dystansów łącznie.
 12. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:
  • 10 listopada w godzinach 16:00 – 19:00
  • 11 listopada w godz. 8:00 – 10:30
  • pakiet startowy musi być odebrany najpóźniej na 30 min przed planowanym startem.
  • lokalizacja biura: plac przed VI LO w Białymstoku, ul. Warszawska 8
 13. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy.
 14. Podstawą odbioru zestawu startowego w Biurze Zawodów jest okazanie karty startowej podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego lub kod QR otrzymany przed biegiem.

V. KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. W Biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród najmłodszych, ma być formą zabawy.
 2. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

VI. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Rodzic/opiekun uczestnika Biegu zobowiązany jest do akceptacji regulaminu w czasie rejestracji do Biegu.
 2. Rejestrując dziecko do Biegu, rodzic/opiekun, wyraża zgodę (w razie potrzeby) na udzielenie niezbędnej pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Rodzic/opiekun oświadcza, że uczestnik Biegu (dziecko) zdolny jest do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Biegu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Rodzic/opiekun uczestnika Biegu rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Biegu.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki/bluzy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2.  Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
 3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu, nie zapewnia natomiast  ubezpieczenia NNW uczestnikom.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, iż Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wizerunku, wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

———————————————————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Podziel się ze znajomymi

 • Partner Strategiczny

 • Sponsorzy

                                

 • Partnerzy

           

 • Patroni medialni

                        

 • Organizator