Regulamin sztafet

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2022 r.

Regulamin – Plum Ekiden Mini – sztafeta dzieci

I. Organizator

Organizatorem Plum Ekiden Mini, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164  z siedzibą w Białymstoku. 

Współorganizatorem wydarzenia jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

II. Cel

 1. Zebranie funduszy na rzecz Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 2. Zachęcania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 5. Integracja dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych.

III. Termin, miejsce i dystans

 1. Bieg odbędzie się  11 czerwca 2022 r. w Białymstoku w ramach imprezy Ekiden Białystok.
 2. Bieg zaliczany jest do cyklu biegów dla dzieci „SUPER BIEGACZ”.
 3. Start, meta oraz strefy zmian będą umiejscowione na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 listopada 28 w Białymstoku.
 4. Starty zaczynają się od godziny 14:00.
  • na 15 min przed startem odbędzie się obowiązkowa odprawa, na której wręczone będą pałeczki sztafetowe
 5. Łączna długość trasy wynosi 1600 m (4 x 400 m).
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów ze względu na bezpieczeństwo i komfort zawodników. O wszelkich zmianach informacje będą zamieszczone na stronie www.superbiegacz.pl.

IV. Uczestnictwo i zgłoszenia

 1. Prawo startu mają dzieci w wieku od 4 do 14 lat.
 2. W Biegu biorą udział wyłącznie drużyny. Drużyna musi składać się z czterech osób. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w swojej drużynie.
 3. Jeden zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie, przy czym start w każdej dodatkowej drużynie wymaga pokonania dodatkowego odcinka.
 4. W biegu obowiązuje limit 150 zespołów.
 5. Drużynę do Biegu zgłasza kapitanPo opłaceniu udziału swojej drużyny, na adres e-mail kapitana zostanie wysłany „kod drużyny”. Kolejni zawodnicy rejestrują się wpisując otrzymany od kapitana kod. 
 6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Udział w Biegu mogą wziąć tylko drużyny, które dokonają pełnej rejestracji, dokonają opłaty startowej i otrzymają numer startowy.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania Karty startowej przed odbiorem numeru startowego.
 8. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanej karty startowej przez zawodnika, którego pakiet jest odbierany.
 9. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 7 czerwca 2022 roku, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 10. Pakiety startowe zawodnicy odbierają w Biurze Zawodów, które znajdować się będzie w budynku lodowiska BOSiR przy ul. 11 listopada 28 w Białymstoku. Godziny pracy biura:
  • 11 czerwca od godz. 10:00 (przy czym pakiet startowy musi być odebrany na minimum 30 min przed startem drużyny)
 11. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie podpisanej karty startowej zawodnika.
 12. Opłata wpisowa wynosi:
  • 120 zł za drużynę do 31 maja 2022 r.
  • 140 zł za drużynę do 1 czerwca 2022 r.
  • Z każdej opłaty startowej 30% przeznaczone jest na potrzeby Fundacji „Pomóż Im”- Hospicjum dla Dzieci.
 13. Podana wysokość opłaty startowej jest wartością minimalną. Każda drużyna może wpłacić większą kwotę, powiększając opłatę startową o dowolną wartość. Nadwyżka w całości będzie przekazana na potrzeby Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 14. Wpłat można dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności elektroniczne lub na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny zgodnie z rejestracją wraz z dopiskiem „Ekiden”. W przypadku wpłaty bezpośrednio na konto konieczny jest kontakt mailowy z Organizatorem na zapisy@bialystokbiega.pl. Drogą mailową zostanie przesłany kod do rejestracji.
 15. W przypadku dostępności miejsc, możliwe będzie opłacenie udziału za drużynę w Biurze Zawodów. Płatność tylko gotówką.
 16. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

V. Nagrody

 1. W Biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród najmłodszych, ma być formą zabawy, a przede wszystkim ma uwrażliwiać na pomoc potrzebującym.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.

VI. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Rodzic/opiekun uczestnika biegu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości regulaminu.
 2. Podpisując ww. oświadczenie, rodzic/opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Rodzic/opiekun oświadcza, że uczestnik biegu (dziecko) zdolny jest do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Rodzic/opiekun uczestnika biegu (dziecka) rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

VII. Uwagi końcowe

 1.  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu.
 2.  Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez  ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7.  Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.
 8. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.  
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu oraz Organizatora. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 12. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 13. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 15. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

—————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Podziel się ze znajomymi

 • Partner Strategiczny

 • Sponsorzy

                                 

 • Partnerzy

           

 • Patroni medialni

                        

 • Organizator