Regulamin Hero Run KIDS

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2023 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej HERO RUN KIDS, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

 

II. CEL

 1. Zachęcania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Pokazanie dzieciom różnych form biegania, w tym bieganie z przeszkodami.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 1 lipca 2023 r. w Białymstoku na Plaży Miejskiej Dojlidy
 2. Godziny startów poszczególnych dystansów będą podane na stronie www.superbiegacz.pl w zakładce przeznaczonej na Hero Run Kids.

IV. DYSTANS

Dystans uzależniony jest od wieku Uczestnika:

 • dzieci w wieku 4-7 lat – ok. 500 m
 • dzieci w wieku 8-11 lat – ok 1,2 km
 • zawodnicy w wieku 12-15 lat – ok 1,2 km

V. CHARAKTER BIEGU

Bieg ma na celu przede wszystkim dobrą zabawę przy wysiłku fizycznym. Uczestnicy biegu będą poddawani różnym próbom, które zweryfikują ogólną sprawność, siłę, skoczność, hart ducha. Bieg polega na pokonaniu całego dystansu oraz na pokonywaniu przeszkód naturalnych oraz sztucznych, dostosowanych do wieku zawodników.

VI. PRZESZKODY

 1. Na trasie do pokonania będą przeszkody:
  • naturalne – jak błoto, podmokłe tereny, grząskie piaski, pagórki, woda,
  • sztuczne – jak ścianki różnej wysokości, pajęczyny linowe, zasieki, okopy, równoważnie, itp. 
  • Wszystko dostosowane do wieku Uczestników.
 1. W przypadku ominięcia przeszkody, Uczestnik będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych ćwiczeń, wskazanych przez obsługę biegu, np. przysiady lub dodatkowy bieg po małej pętli.

VII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają zawodnicy w wieku 4-15 lat. Karty Startowe Uczestników muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego w formie elektronicznej oraz dokonanie opłaty wpisowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zawodnicy bez opłaty wpisowej nie będą widoczni na liście startowej. Rejestracja bez opłaty nie jest rezerwacją miejsca na bieg i nie obliguje w żaden sposób Organizatora do dopuszczenia Uczestnika do startu. 
 4. W Biegu obowiązuje limit miejsc wynoszący 1200 uczestników, łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych. O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność wnoszenia opłat wpisowych.
 5. Zgłoszenia internetowe możliwe są do dnia 26 czerwca 2023 włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. 
 6. W przypadku dostępności miejsc możliwa będzie również rejestracja w Biurze Zawodów w dniu Biegu.
 7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 8. Biuro Zawodów znajdować się będzie na Plaży Miejskiej Dojlidy w godz. 10:00 – 15:00.
 9. Zawodnicy muszą odebrać swój pakiet startowy najpóźniej na 30 min przed startem.
 10. Pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 11. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe namalowane w widocznym miejscu na twarzy oraz posiadać opaskę z numerem startowym na ręce. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.
 12. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

VIII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 45 zł do dnia 31 maja 2023
  • 55 zł od dnia 1 czerwca 2023
  • 60 zł w Biurze Zawodów – pod warunkiem dostępności miejsc
 1. Możliwa jest wpłata bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z dopiskiem “Hero Run Kids”, a następnie kontakt mailowy z biurem na zapisy@bialystokbiega.pl. Drogą mailową zostanie przesłany kod do rejestracji.
 2. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.
 3. Przy zgłoszeniu trzeciego i kolejnego dziecka spokrewnionego w linii prostej z Rodzicem/Opiekunem obowiązuje 50% zniżka na trzecią i kolejną rejestrację. W celu uzyskania zniżki należy skontaktować się z Organizatorem na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 5. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika. Przeniesienia swojej opłaty startowej na inną osobę zawodnik dokonuje samodzielnie logując się na swoje konto w serwisie slotmarket.pl. Przeniesienie opłaty możliwe jest do 19.06.2023. Zawodnik na którego opłata będzie przeniesiona musi dokonać rejestracji w ciągu dwóch dni od wykonania cesji.
 6. W dniu Biegu w Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę!

IX. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że HERO RUN KIDS ma wyjątkowy charakter. Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 2. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że Rodzic/Opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu swojego podopiecznego i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, pozwalając na start w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce bez czekania na zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. W HERO RUN KIDS nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród najmłodszych, ma być formą zabawy.
 2. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. 
 2. Zabrania się startowania w butach z kolcami. W przypadku złamania powyższego zakazu, poza dyskwalifikacją, będą wyciągane konsekwencje prawne wobec Uczestnika łamiącego zakaz.
 3. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 7. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionym przypadku, prawo do zmiany miejsca imprezy  oraz zmiany godzin startu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani na stronie www.superbiegacz.pl. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

———————————————————————————————————————-

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10/2, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 1. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 1. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 1. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Podziel się ze znajomymi

 • Partner Strategiczny

 • Sponsorzy

                                

 • Partnerzy

                

 • Patroni medialni

                        

 • Organizator